PARTNERS & BENEFACTORS

Culture.RU

Dobro TV – “Good Television”

The Peter I. Tchaikovsky Moscow State Conservatory

Radio station "Nostalgia"

Adelphi University - Garden City, NY, USA

The Peter Jurgenson Musical Publishing House

The Department of Culture of the Russian Noble Assembly

The International Union of Musical Figures

Saint John Nepomucene Catholic Church in Manhattan

INDIVIDUAL BENEFACTORS

Elena Nevskaya

Olga Ionova

John Newton

Elizaveta Orlova

Mikhail Shoshin

Blanton Alspaugh

Igor Pasiuk

Mikhail Davidov

Nicholas Reeves

Mikhail Richkov

Peter Morozov

Seraphim Hanisch

Vladimir Krasov

Alexander Sokolov

Yana Eminova

Ivan Sidorov

Igor Pasiuk

Andrey Istomin

Sergey Romanov

Yuriy Rutka

Grigoriy Babushkin

Vladimir Morosan

Andrey Semenov

Alexey Rudnevsky

Sergey Drozdov

Vladimir Demakov

Andrey Chervyakov

Yaroslav Filipsonov

Dmitriy Protopopov

Alexey Kuznetzov

Vladimir Elkin

Vadim Goliguzov

Victor Malgin

Victor Elenevsky

Sergey Baybikov